Prenumenera på vårt nyhetsbrev


Nyheter.
Årsmöte för HTK 2024.

Datum:5/3 2024
Tid: 20.30
Plats: Lokalen

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet. Via: info@hagerstentk.se

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
 6. Ändringar av stadgar
 7. Fastställande av föredragningslista.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsavgifter för kommande verksamhetsår-räkenskapsår.
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. En revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
   d) En-två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  4. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 15. Konstituerande möte inom styrelsen skall hållas så snart som möjligt efter årsmötet för att fördela poster.
 16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 17. Mötet avlslutas


Nyheter.

 • 2023-01-02

  From 1/1 2023,  bedriver vi verksamhet nere i västertorpshallen som Hägersten TK.