Prenumenera på vårt nyhetsbrev


Nyheter.

 • 2023-01-20

  Årsmöte för HTK 2023.

  Datum:7/2 2023
  Tid: 20.30
  Plats: Lokalen

  Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet. Via: info@hagerstentk.se

  Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


  Dagordning:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse
  7. Årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
  8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Fastställande av medlemsavgifter.
  11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
  12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  13. Val av
  14. a) 3 ledamöter för en tid av fyra år, varav val av ordförande ingår.
  15. b) 2 ledamöter för en tid av två resp. ett år.
  16. c) Om möjligt 1-2 suppleanter för en tid av två år.
  17. d) Revisor samt revisorsuppleant för en tid av ett år.

Nyheter.

 • 2023-01-02

  From 1/1 2023,  bedriver vi verksamhet nere i västertorpshallen som Hägersten TK.